Regisztráció
Minden *-gal jelölt mező kitöltése kötelező.
Teljes Név:*
kerdes
Irányítószám:*
kerdes
Város:*
kerdes
Cím:*
kerdes
Telefonszám:
kerdes
Email cím:*
kerdes
Jelszó:*

kerdes
Jelszó mégegyszer:*

kerdes

Jogi és egyéb tudnivalók:

Jogi tudnivalók

A privatszallas.hu oldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A privatszallas.hu oldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a privatszallas.hu a jövőben módosítja, a változásokat a privatszallas.hu oldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A privatszallas.hu oldal megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a privatszallas.hu oldalakon feltüntetett, felhasznált és a privatszallas.hu oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek, adatbázisok, média file-ok, képek, videók és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a privatszallas.hu-t illeti.

A privatszallas.hu oldalakon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a privatszallas.hu szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és a privatszallas.hu különm fejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A agáncélú felhasználás körében a privatszallas.hu oldalak elhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, hangrögzítőn történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

A privatszallas.hu oldalak tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a privatszallas.hu oldalak tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) a privatszallas.hu nem járul hozzá. Kivétel ez alól a privatszallas.hu oldal bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a privatszallas.hu oldalak valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a privatszallas.hu oldalakra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a privatszallas.hu nyitóoldalára (http://www.privatszallas.hu) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a "forrás: privatszallas.hu" megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

A privatszallas.hu oldalak felhasználásának, felhasználási és jogi feltételeit, rögzítő szabályok megsértése esetén a privatszallas.hu haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.


Szállásfoglalással kapcsolatos jogi tudnivalók:

-Az oldalon elhelyezett szállásfoglaló rendszer használata mind a szállásfoglaló és a szállást kínáló személy számára teljesen ingyenes.
-Az oldal üzemeltetője semilyen felelőséget nem vállal a szállások felé a foglalások valódiságát illetően.
-Továbbá az oldal üzemeltetője semilyen nemű garanciát nem vállal a szállásfoglaló személyek felé, a foglalásukkal kapcsolatban.
-A szállás adót illetve foglalót ért bármi nemű anyagi kár esetén az oldal üzemeltetőjével szemben a károsodott semmi nemű kártérítési igénnyel nem élhet.
-Minden foglalásról a rendszer az oldal üzemeltetője számára egy darab másolatot küld amely csakis statisztikai célú felhasználásra szolgál.


Felhasználási feltételek

A privatszallas.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A privatszallas.hu nem garantálja, hogy a privatszallas.hu oldalakon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy a privatszallas.hu oldal vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas komponenst. A privatszallas.hu nem vállal felelősséget és garanciát a privatszallas.hu oldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a privatszallas.hu oldal tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

Az alábbi pontok érintetlenül hagyása mellett a privatszallas.hu teljes mértékben kizárja a felelősségét a privatszallas.hu oldalakon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a privatszallas.hu oldalak használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. A privatszallas.hu kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban, vendégkönyvekben, hozzászólásokban, szótárakban hirdetésekben, vendéglátóhely adatbázisokban, értékelésekben, stb. és és az ehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, feltöltött adatokért, file-ok ért, hirdetésekért, stb. azok tartalmáért és fenntartja a jogot, hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az adott szolgáltatásra a privatszallas.hu által meghatározott szabályok szerint. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a privatszallas.hu oldalakon elhelyezett vagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. A privatszallas.hu semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a privatszallas.hu oldalakon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a privatszallas.hu birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a privatszallas.hu a felelősségét kizárja. Amennyiben privatszallas.hu tudomására jut, hogy akár valamely privatszallas.hu tartalom szerkesztője, felhasználója, vagy bármely más harmadik személy valamely más harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő tartalmat helyezett el a privatszallas.hu oldalakon, a jogsértő tartalmat akár előzetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelősséget az adott tartalom elhelyezéséért felelős személyre hárítja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak privatszallas.hu minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.


Adatkezelési elvek

Előfordulhat, hogy a privatszallas.hu oldalak meghatározott részeihez való hozzáférést privatszallas.hu regisztrációhoz köti, melynek során a privatszallas.hu a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a privatszallas.hu oldalakon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról privatszallas.hu általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.

A privatszallas.hu oldalakra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei, böngésző típusa, nyelve, felbontása, stb. a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a privatszallas.hu kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy a DicFor oldalak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a privatszallas.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A privatszallas.hu oldalak egyes részeinek letöltésekor privatszallas.hu kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha a privatszallas.hu cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként privatszallas.hu-hoz került személyes adatok kezelése tekintetében a privatszallas.hu a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. A privatszallas.hu ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. A privatszallas.hu tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a DicFor oldalakon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés). A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén privatszallas.hu megsemmisíti. Ezenkívül a privatszallas.hu bármikor kész arra, hogy a felhasználónak a privatszallas.hu által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

A privatszallas.hu oldalak megtekintésével a felhasználó és a privatszallas.hu távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez privatszallas.hu részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően privatszallas.hu az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a privatszallas.hu oldalakat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. A privatszallas.hu a felhasználó által a privatszallas.hu oldalak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben privatszallas.hu tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a privatszallas.hu oldalakon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a privatszallas.hu oldalak használata során kárt okozott, úgy privatszallas.hu megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. privatszallas.hu az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.


Jogi és egyéb tudnivalókat elolvastam és tudomásul vettem:

                      A regisztráció ingyenes!
Facebook


 Legnépszerűbb híreink
 
 

Médiaajánlat | Hogyan? | Jogi tudnivalók | Felhasználói feltételek | Adatkezelési elvek | Kapcsolat | Partnereink